Algemene voorwaarden

Art. 1. Opdrachtgever en Aga; leveringen en betalingen
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die deopdracht heeft gegeven; onder Aga: de vennootschaponder firma Albertjes Gordijnen Atelier ook welhandelend onder de naam Aga Gordijnen Ateliergevestigd te Klazienaveen aan de Koriander 15.
2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied terplaatse waar Aga is gevestigd.
3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Art. 2. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijkanders is overeengekomen.
2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geenverplichting tot levering van een gedeelte tegeneen overeenkomstig gedeelte van de voor hetgeheel opgegeven prijs.
3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijftkunnen de kosten der calculatie in rekening wordengebracht.
4. Een opdracht bindt Aga eerst nadat hij deze schriftelijkheeft bevestigd, dan wel met deuitvoering ervan is bgonnen.
5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Agaontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/ofschadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht vanwelke aard ook, schriftelijk of mondeling door ofnamens de opdrachtgever aangebracht, welkehogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingenwelke daarintegen vermindering van kosten tengevolgehebben, zullen aanleiding geven tot berekening van eenlager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van deopdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoeringdaarvan, moeten door de opdrachtgever tijdigen schriftelijk aan Aga ter kennis worden gebracht.Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven,dan is het risico voor de tenuitvoerlegging derwijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdrachtaangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voorde veranderingen overeengekomen levertijd door Aga -buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

Art. 4. Eigendommen van opdrachtgever
1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerkingvan zaken die hem door of vanwege de opdrachtgeverzijn toevertrouwd moet Aga dezelfde zorg aanwendendie hij dienaangaande aan zijn eigen zaken aanwendt.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in dezevoorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever hetrisico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risicogedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voorverzekering zorg te dragen.

Art. 5. Verzending van de goederen en het vervoersrisico
1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Aga voorverzending en levering van de goederen.
2. Het aannemen der goederen door de opdrachtgever,zonder aantekening op de vrachtbrief of het recugeldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijnafgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Aga zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingenaan het geleverde opmerkt, dan dient hij Agahiervan terstond - in ieder geval binnen 24 uur na delevering - telefonisch op de hoogte te stellen.Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken danworden door Aga geen reclames omtrentbeschadigingen meer aanvaard.
3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voorrekening van Aga, tenzij door zijn schuldveroorzaakt.
4. Emballage wordt in rekening gebracht. Wanneer dezeenballage onbeschadigd aan Aga wordt geretourneerd,wordt de berekende prijs weer gecrediteerd.

Art. 6. Betalingen
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enigekorting en indien niet anders is overeengekomen,binnen acht dagen na factuurdatum.
2. Aga is gerechtigd om voor de levering van de goederenvoldoende zekerheid voor betaling te vragen en deafwerking en/of uitlevering van de bestelde goederente staken, indien deze zekerheid niet door deopdrachtgever kan worden verstrekt.
3. Wanneer Aga goederen voor opdrachtgever dient op teslaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hijzich het recht voor minimaal 30 % van de koopsom alsvoorruitbetaling te berekenen. Betaling van dezevoorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1.van dit artikel omschreven.
4. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen nafactuurdatum wordt toegestemd of deze door deopdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is deopdrachtgever rente over het factuurberdrag verschuldigd.Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente isverschuldigd zonder dat Aga hiervan rentenota’s hoeftte zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
5. Bij levering van de goederen in gedeelten is Aga gerechtigdna elke gedane levering de factuur te verzenden die dan doorde opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum dient teworden betaald.
6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan.De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgevernimmer het recht de betaling op te schorten.
8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijkenvan de betalingstermijn in gebreke en Aga heeft na hetverstrijken van de betalingstermijn het recht zijnvordering ter hand te stellen van zijn raadsman.(advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.)
9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als debuitengerechtelijke, met betrekking tot de invorderingvan het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdigbetaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever;zij worden op minimaal 15% van het factuurbedraggefixeerd en zullen tenminste Ä 34,00. bedragen.

Art. 7. Retentierecht
Wanneer Aga goederen van de opdrachtgever onder zichheeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houdentot voldoening van alle kosten die Aga heeft besteed teruitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, heeftplaatsgevonden onverschilig of deze opdrachten betrekkinghebben op voormelde of op andere goederen van deopdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kostengenoegzame zekerheid heeft gesteld.De kosten van opslag etc. zijn voor rekeningvan de opdrachtgever.

Art. 8. Vertraging door de opdrachtgever
Indien de voortgang of de levering van het werk door deopdrachtgever of door overmacht aan zijn zijnde intredende,wordt vertraagd, kan door Aga over een deel van de totaalopgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte,resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de geheleorder reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aande opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgeverdient te worden betaald zoals omschreven in artikel 6.

Art. 9. Overschrijding leveringstermijn
De door Aga met de opdrachtgever overeengekomenleveringstermijn is door de opdrachtgeer steeds alsapproximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordtovereengekomen.

Art. 10. AnnuleringenWanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleertis hij gehouden tot betaling aan Aga van een schadevergoedingvan tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Ditpercentage wordt door Aga verhoogd wanneer hij kan bewijzendat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Art. 11. Afname
1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgeververplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomingdanwel het ter beschikking van de opdrachtgever staan,in ontvangst te nemen.
2. Moet als gevolg van niet-afname de order na hetgereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, danis de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Agadie dan in rekening brengt, te voldoen.
3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen eenvooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen dietijd is afgenomen, zo ook indien, bij overeengekomenlevering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd isafgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar nade eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Aga - te zijner keuze - het recht om óf het restant af televeren en op de gebruikelijke wijze te factureren, óf deorder, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd,te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoedingals bepaald bij “annuleringen” in artikel 10.

Art. 12. Reclames
1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden,binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uurbehoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht,wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegensAga kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever hetgeleverde heeft be- en/of verwerkt, of heeft laten beofverwerken, danwel heeft doorverkocht aan derden.
3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet hetrecht tot afkeuring van de gehele leverantie.
4. Aga heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werkte leveren.
5. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen naontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingenheeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geachtdie te hebben goedgekeurd.
6. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldigebehandeling door de opdrachtgever van de geleverdegoederen sluiten elk recht van reclame uit en doengaranties vervallen.
7. Verkleuringen van materialen welke volgenshandelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/ofschadevergoeding.

Art. 13. Afwijkingen
1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid,satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring.Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbaregrenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de leveringworden genomen.
2. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleinemodelveranderingen) van of aan door Aga geleverdeartikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Art. 14. Overmacht
1. Storingen in het bedrijf van Aga tengevolge vanovermacht (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog,mobilisatie, onlusten, overstromingen, geslotenscheepsvaarten/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie,beperking of stopzetting van de leveringen dooropenbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen,uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisatieswaardoor produceren onmogelijk wordt, niet-leveringvan noodzakelijk materialen en halffabrikatentengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordtverstoord en waardoor de uitvoering van een order wordtvertraagd dan wel redelijkerwijs onmogelijk wordt)ontheffen Aga rederlijkerwijs van leveringsplicht, zonderdat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak opkosten, schaden of interessen kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal Aga daarvan onverwijldmededeling doen aan de opdrachtgever, en zal deopdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagenna ontvangst van Aga van deze mededeling, deverstrekte opdracht te annuleren, echter onder deverplichting om van Aga af te nemen en hem tevergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Art. 15. Prijswijzigingen
1. Bij stijging of daling der prijzen van materialen ofhalffabrikaten, die voor de uitvoering van een ordernodig zijn, verandering van lonen, socialewerkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden,ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen endergelijke omstandigheden zich voordoende naaanvaarding ener order, is Aga gerechtigd deovereengekomen prijzen met inachtneming vanwettelijke bepalingen van dwingend rechtdienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
2. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door deopdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grondopleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Art. 16. Garanties
Op alle door Aga geleverde goederen verstrekt Aga dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

Art. 17. Draagwijdte leveringsvoorwaarden
1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgeverdeze voorwaarden te kennen en er genoegen mede tenemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeldof indien er bij de offerte en/oforderbevestiging naar werd gewezen.
2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgeverbepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijdmet deze leveringsvoorwaarden zijn, kunnen dezeafwijkende bepalingen niet worden erkend.
3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigdeuniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavigeleveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Art. 18. Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Aga verkochte en geleverde goederen blijveneigendom van Aga tot algehele betaling van deze produktenheeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneerde geleverde produkten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoudgaat dan op de produkten die naverwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze produktenbeslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever deverplichting de uitvoerende ambtenaar van heteigendomsvoorbehoud van Aga in kennis te stellen.

Art. 19. Geschillen
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan,zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondisement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Art. 20. Kredietbeperking
Alle nota’s van Aga kunnen worden verhoogd met 2%kredietbeperking. Deze kredietbeperking mag inmindering worden gebracht wanneer deopdrachtgever de ontvangennota binnen 8 dagen na ontvangst betaald.

Waar wij voor staan

100% tevredenheidsgarantie

Volledig eigen productie

(H)echt familiebedrijf met ervaring sinds 1979

Flexibel en meedenkend